Pomiar absolutny pozycji windy
8 października 2018
Pomiar absolutny pozycji windy
5 maja 2019

Portfolio systemów pomiaru liniowego Küblera

W automatyce przemysłowej możemy spotkać wiele metod pomiarowych dotyczących pomiaru długości i przesunięcia liniowego. Obecnie automatyzacja wychodzi również poza branżę maszynową i pomiary liniowe możemy spotkać w bardzo wielu różnych specjalistycznych aplikacjach. Są to m.in. pomiary wysokości w automatycznych systemach magazynujących, pomiary przesunięcia w dużych suwnicach, pomiary długości wysunięcia kosza w pojazdach straży pożarnej, jak również pomiary odchylenia łóżka chirurgicznego, pozycjonowanie systemów solarnych itp.

Coraz większe zapotrzebowanie ryn­ku na precyzyjne opomiarowanie przesunięć liniowych zmusza producen­tów elementów pomiarowych do wzmo­żonego wysiłku w celu odpowiedzi na te wymagania. Kübler, jako firma z ponad­ półwiecznym doświadczeniem w zakre­ sie pomiarowych elementów automa­ tyki, stara się jak najlepiej odpowiadać na potrzeby swoich klientów. Coroczne premiery nowych produktów, szczegól­ nie na Targach SPS, poszerzają portfolio

Küblera.

Na szczególną uwagę zasługują nowe systemy służące do pomiarów liniowych. Obok dotychczasowych liniałów magne­ tycznych z interfejsem inkrementalnym Kübler zaproponował obecnie rozwią­ zania z interfejsem absolutnym. Pomiar absolutny zapewnia możliwość odczytu zmiany pozycji nawet przy nagłym od­ cięciu zasilania. Nowe liniały magnetycz­ ne absolutne Limes LA10 z taśmą ma­ gnetyczną BA1 to technologia pomiaru bezkontaktowego z wysoką rozdzielczo­ ścią do 1 µm (przy maks. pomiarze do 8 m). Ich wysoki stopień ochrony i so­ lidna konstrukcja zapewniają dokład­ ny pomiar nawet w trudnym środowi­ sku. Jego głównymi zaletami są także kompaktowy wymiar i łatwa instalacja w niewielkich przestrzeniach oraz po­ miar w technologii absolutnej z inter­ fejsami SSI, CANopen oraz opcjonalnie dodatkowym sygnałem inkrementalnym Sin/Cos. Są doskonałym rozwiązaniem do aplikacji wymagających niewielkich wymiarów, a przy tym wysokiej dokład­ ności i precyzji pomiaru, jak np. maszy­ ny pakujące, maszyny do formowania wtryskowego­ czy urządzenia medyczne.

Jeszcze szersze pole zastosowań daje drugi system magnetyczny Limes LA50 z taśmą BA5. Rozdzielczość do 10 µm przy pomiarze na długości maks. 20 m

oraz diagnostyczna dioda LED ostrzega­ jąca o błędach instalacyjnych lub słabym sygnale magnetycznym to główne zalety tego systemu. Stosunkowo duża toleran­ cja odległości między głowicą a taśmą, solidna i kompaktowa obudowa zapew­ niają duże możliwości montażowe, a in­ terfejsy wyjściowe SSI lub CANopen ła­ twość w obróbce odczytu. Pozwala to na zastosowanie systemu Limes LA50/BA5 nie tylko do maszyn pakujących i urzą­ dzeń medycznych, ale także do obrabia­ rek do drewna i metalu oraz przenośni­ ków taśmowych.

Kübler nie poprzestaje na systemach magnetycznych – pomiary liniowe to także nowe enkodery linkowe A30, A41 oraz B75. Zminiaturyzowane enkodery z mechanizmem linkowym to dobre roz­ wiązania do aplikacji, w których pomiar magnetyczny nie jest możliwy. Enkoder linkowy A30 oferuje wyjście analogowe (potencjometryczne 10 kΩ, prądowe 4–20 mA lub napięciowe 0–10 V) i nie­ wielkie wymiary (pomiar do 600 mm) do aplikacji o niedużej prędkości (maks. 0,8 m/s). To tanie i wytrzymałe rozwią­ zanie z najwyższą możliwą powtarzalno­ ścią do zastosowania w przenośnikach, urządzeniach medycznych, systemach składowania bliskiego itp.

Natomiast enkoder linkowy A41 od­ powiada szczególnie na zapotrzebowania branży automatyzacji mobilnej (maszyny konstrukcyjne, dźwigi mobilne, podnoś­ niki). Niewielkie wymiary, kompaktowa konstrukcja, stalowa linka do max. 2 m

zakresu pomiarowego to niewątpliwe zalety do zastosowań w trudnych wa­ runkach. Niewątpliwą zaletą jest też na pewno zamontowanie w mechanizmie enkodera absolutnego wieloobrotowego (interfejs SSI, BiSS lub CANopen) – za­ pewnia on wysoką dokładność informa­ cji o pozycji.

Ciekawą propozycją liniową jest też enkoder linkowy B75, przeznaczony szczególnie do zastosowań zewnętrz­ nych dzięki solidnej i płaskiej konstruk­ cji. Możliwy zakres pomiarowy to 3 m przy maksymalnej prędkości przesuwu do 0,8 m/s. Charakterystyczne cechy produktu Küblera to mocna obudowa, wytrzymała konstrukcja, możliwość za­ stosowania w trudnych warunkach ze­ wnętrznych przy wymaganych niewiel­ kich głębokościach montażowych. Duże możliwości aplikacyjne daje także zasto­sowanie w mechanizmie sensora analo­gowego lub enkodera inkrementalnego albo absolutnego, także z interfejsami sieci przemysłowych (np. SSI, CANopen, Profibus, Profinet) . Dzięki temu enko­dery linkowe B75 stanowią rozwiąza­ nie zarówno do systemów składowania, dźwigów mobilnych, jak i do wszelkich platform roboczych lub ratowniczych (np. wozy strażackie).

Ponadto firma Kübler posiada w swo­jej ofercie szereg liczników, wskaźników, sterowników procesowych z możliwością ustawiania progów wyjściowych, dzięki którym możemy zbudować prosty sys­ tem pomiarowy bez konieczności zasto­ sowania specjalistycznych sterowników

PLC. n

54 l Nr 9 l Wrzesień 2015 r.

zobacz więcej … 

Komentarze są wyłączone.

//]]>