Pierścień ślizgowy dla przemysłu spożywczego – pierścień SR085
7 października 2018
Lekkość ładunku
8 października 2018

Ethernet w Fabryce 4.0

Czwarta rewolucja przemysłowa oraz Przemysł 4.0 to popularne obecnie terminy opisujące rozwój integracji technologii internetowych z procesami produkcyjnymi w przemyśle. Wzrost znaczenia technologii ­IT w aplikacjach przemysłowych doprowadził do wzrostu znaczenia ­Ethernetu przemysło-wego, który na najniższym szczeblu komunikacji systemowej przekroczył już 25% udziałów w całości stosowanych sieci. W kolejnej dekadzie prze-widuje się dalszy wzrost znaczenia tego standardu w przemyśle.

Te optymistyczne perspektywy związane są z globalnie rosnący-mi potrzebami komunikacyjnymi w automatyce, z dążeniem do szyb-kiej interakcji między komputerami centralnymi oraz urządzeniami wy-konawczymi. Ethernet zapewnia też

ENKODER ABSOLUTNY KÜBLER SENDIX

  • ETHERNET/IP

Stale rosnące wykorzystanie

­Ethernetu w środowisku przemy-słowym wymaga strukturyzacji sie-

ci Ethernet­ i sieci polowych. Prze-mysł 4.0 kładzie nacisk głównie na łączność, inteligencję i przejrzystość, co prowadzić ma do spadku kosz-tów operacyjnych oraz wzrostu za-dowolenia klientów. Taki efekt moż-

spójność informacji, dzięki czemu wyprzedza konkurencję.

Jeśli sieć lokalna ma działać jako magistrala przemysłowa, musi ona spełniać określone wymagania. Na-leżą do nich: brak błędów w przypad-ku zakłóceń transmisji w środowisku przemysłowym, technologia instala-cji odpowiednia dla przemysłu oraz przewidywalne zachowanie się, co oznacza przepływ informacji w cza-sie rzeczywistym. Ethernet zapewnia spełnienie tych wymogów.

Sendix EtherNet/IP­ w skrócie

––enkodery absolutne jednoobrotowe i wieloobrotowe są dostępne w wer-sji z wałem lub w wersji z otworem (otwór ma średnicę 15 mm),

––stopień ochrony ­IP65 oraz szeroki zakres temperatur (40÷80°C) umoż-liwiają niezawodną pracę enkoderów również w trudnych warunkach środowiskowych,

––certyfikat ODVA­ występują z wysoką rozdzielczością w sumie 32 bity,

––przeznaczenie enkoderów m.in. do: przemysłu motoryzacyjnego, logi-styki, obróbki metali, przemysłu tekstylnego i drukarskiego oraz maszyn pakujących,

––dwa lata gwarancji,

––szczegóły na profilu ­YouTube: Kubler ­Poland.

64 s i e r p i e ń 2 0 1 6

raport

PREZENTACJE PRODUKTÓW

na osiągnąć dzięki czujnikom, które są bardziej skuteczne w procesie ko-munikacji i automatycznej kon-troli. Firma ­Kübler wyszła naprzeciw oczekiwaniom

rynku i stworzyła en-koder z interfejsami do sieci Ethernet.

Absolutny wielo-obrotowy i jednoobro-towy enkoder Kübler­

z EtherNet/IP w obudo-wie o średnicy 58 mm mierzy pozycję oraz prze-sunięcie. Enkoder ten jest wyko-rzystywany m.in. w sterownikach silników wyposażonych w inter-

fejs Ethernet/IP­. Sygnały pomiarowe z enkodera są transmitowane przez standardową sieć Ethernet,­ zaś do-kładne czasy cyklów pozwalają uzy-skać informację w czasie rzeczywi-stym, co zwiększa wydajność całego obiektu. Usprawnione możliwości diagnostyczne pozwalają uzyskać wczesne wykrywanie stanów kry-tycznych za pomocą panelu opera-cyjnego.

Wszechstronna funkcjonalność

Ethernet/IP­ zawarta w enkoderach ­Sendix ­F5868 i F5888 jest bardzo przydatna szczególnie w aplikacjach krytycznych czasowo. Zaletą jest również szybka transmisja wartości pozycji, trwająca zaledwie 1 milise-kundę (do pięciu razy szybciej niż inne enkodery dostępne na rynku).

Ta funkcja zapewnia pracę w aplika-cjach z częstotliwością aktualizacji aż do 1000 Hz­.

WYSOKA NIEZAWODNOŚĆ ENKODERÓW

Solidna konstrukcja łożysk

Safety­- Lock zapewnia enkoderom ­Sendix ­F58x8 prawidłową pracę na-wet przy błędach montażowych, wstrząsach oraz wibracjach. Kolej-nym atutem jest krótki czas uru-chomienia, który odbywa się bez-pośrednio po załączeniu napięcia zasilającego.

Implementacja DLR­ gwarantu-je redundancję pierścieniową także dla enkodera, dzięki czemu pojedyn-cze przerwanie przewodu transmisji nie prowadzi do zatrzymania całego obiektu. W przypadku takiej awarii DLR­ zapewni adresowanie użytkow-ników z drugiego kierunku przesy-łu, co zapewnia ciągłość informacji pozycji bez zbędnej straty czasu. Po-nadto do kontrolera zostaje natych-miast przekazana informacja o lo-kalizacji powstania uszkodzenia, co pozwala na jego szybką wymianę

lub naprawę.

Sieć EtherNet/IP,­ dzięki wszechstronnym możli-wościom diagnostycznym oraz szybkiemu przepły-wowi informacji, staje się

znakomitym narzędziem w rękach administratora sieci, który może spra-wować pełną kontro-lę nad wszystkimi zacho-dzącymi procesami.

Komentarze są wyłączone.

//]]>